Pro školy a pedagogy

Pomáháme školám na cestě ke kvalitě. Ta se odráží ve způsobu řízení školy, v pedagogickém týmu a výchovně-vzdělávacím procesu. Věříme, že každá škola může být kvalitní. Školy podporujeme v oblastech, které si samy určí. Pro každou školu poté připravíme podporu na míru její aktuální situaci a možnostem.  Školám, které chtějí dosáhnout kvality definované značkou Škola Můj Projekt, zajistíme komplexní podporu od vstupní analýzy až po finální certifikaci.

Nástroje

které nabízíme těm, co se rozhodnou pracovat s konceptem Škola Můj Projekt

Abyste lépe pracovali s klíčovými kompetencemi

Rozvoj klíčových kompetencí považujeme za jednu z nejdůležitějších oblastí současného vzdělávání. Máme proto pro vás jedinečnou metodickou podporu pro práci s nimi — jde o takzvané Mapy učebního pokroku.

Každá ze šesti kompetencí, se kterými pracujeme — překrývají se s těmi v Rámcových vzdělávacích programech — má svou vlastní mapu, ve které jsme ji rozpletli do vzájemně provázané řady dílčích kompetencí s orientačními mezníky pro jednotlivé školní ročníky. Žáci i učitelé mohou v mapě sledovat, co mohou kdy konkrétně udělat pro rozvoj dané kompetence, a postupně si v mapě vyznačovat, co už zvládli.

Při práci s kompetencemi vycházíme z faktu, který potvrzuje stále více zaměstnavatelů i odborníků na vzdělávání: v současném vzdělávání nestačí jen, aby žáci získávali faktické znalosti. Je třeba, aby s nimi uměli pracovat, dávat je do souvislostí a řadu dalších takzvaných měkkých dovedností (soft skills). Právě ty jsou dnes poptávány v moderní společnosti i na moderním pracovním trhu.

Aby žáci připravovali vlastní projekty pro zlepšení okolí

Žáci ve Vaší škole budou od první třídy připravovat vlastní projekty, jaké se dělají ve firmách i na dalších místech. Představíme vám, jak na to.

V našem pojetí jde o individuální práci žáků, při které se seznamují se základy projektového řízení tak, jak je využíváno ve firmách. Sami si určují cíle, které chtějí při svých projektech dosáhnout, prostředky a čas, které budou potřebovat. S projekty pracujeme zároveň tak, že jsou pro nás (a žáky) prostředkem pro změnu a zlepšování světa kolem sebe. Žáci v nich sledují své okolí a vybírají si situace a problémy, které se jim nelíbí a které by prostřednictvím svého projektu chtěli změnit. Výuka v projektech nabízí velkou míru svobody, ale také odpovědnosti. Rozvíjí děti při práci, v které vidí smysl, nacházejí přirozeně své silné stránky a motivaci k učení.

„Dítě se během projektu musí naučit něco nového a projekt musí mít přínos pro okolní svět. Je jedno, jestli to je babička, které jedna naše žačka pletla bederní pás, nebo jestli je to vylepšení cyklostezky. Jeden žák našel nebezpečný úsek pražské cyklostezky, naučil se v devíti letech psát úřední dopis, vyhledal si kontakt na paní primátorku, navrhl jinou trasu a nyní s úřady řeší, kudy cyklostezka nově povede.“

rozhovor s A. Vedralovou, pro časopis Perpetuum, duben 2018

Aby se rozvíjeli i Vaši pedagogové

Pro další rozvoj pedagogů máme vytvořené Mapy profesního rozvoje pedagogů. Jsou v nich podrobně popsány základní dovednosti, které by měl pedagog mít, aby mohl dobře vykonávat svou profesi. Každý pedagog může díky těmto mapám provést své sebehodnocení — jak na tom s kterou dovedností aktuálně je a dále si určit cíle pro nejbližší období, kam se v které dovednosti posunout a co pro to konkrétně udělat. S mapou mohou pracovat jednotliví pedagogové nebo i početnější skupina v rámci školy. S Mapou mohou pracovat pro diagnostiku a osobní rozvoj nejen samotní pedagogové, ale také vedení školy nebo mentoři v oblasti vzdělávání.

Aby škola i rodiče měli hlavní hodnoty v souladu

To, aby byly hodnoty, ke kterým se škola hlásí, jasně popsané a veřejně známé i rodičům ještě předtím, než dítě nastoupí do školy, je pro nás zásadně důležité.

Pro to, aby škola i rodiče mohli zjistit, do jaké míry jsou jejich hodnoty a očekávání od školy v souladu, máme unikátní nástroj s názvem q-sort analýza. Můžeme proškolit zástupce Vaší školy v práci se sadou karet s hodnotovými výroky, které si můžete společně s rodiči projít před nástupem dítěte do školy a poté je i společně vyhodnotit. Ukáží vám, co vidíte s rodiči podobně, v čem se Vaše pohledy mohou rozcházet. Uspořádáme u Vás ve škole pro rodiče nově nastupujících dětí workshop „Jak vybrat školu pro své dítě“ s využitém q-sort analýzy.

Služby

Abyste na zavádění inovativních nástrojů nebyli sami

Pokud se rozhodnete zavést do Vaší školy některý z inovativních nástrojů našeho konceptu, nebo celý koncept,
nabídneme Vám vždy zároveň s tím další podpůrné služby. Jsou jimi například:

Mentoring pedagogů

Supervize pedagogů

Koučink vedení školy

Vzdělávací semináře pro pedagogy

„Mentoring učitele aktivizuje. Zatímco školení jim nabízí především informace, mentoring jïm pomáhá při jejich zavádění do každodenní praxe. Dobrý učitel je ve škole pro děti. Proto je fajn, když zažívá pocit, že je tam i někdo pro něj, že vidí a oceňuje jeho práci, sdílí s ním radost z ní.“

Tereza Krčmářová, mentorka vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt

Chcete využít celý koncept nebo některý z těchto nástrojů či služeb pro Vaši školu?

Kontaktujte nás na emailu skolamujprojekt@skolamujprojekt.cz
a domluvíme se na podrobnostech.