Co je Škola Můj Projekt

Škola Můj Projekt je inovativní český vzdělávací koncept, v jehož rámci realizujeme pro školy ucelený systém, který umožní dětem rozvíjet zodpovědnost za sebe a za svět kolem nich.

Na začátku byl šuplík

„Hodně lidí se mě ptá, jak vznikl název tohoto konceptu. Je to celkem prosté. Nápady využitelné pro nový vzdělávací koncept jsem si dlouhou dobu ukládala do počítače do složky s názvem Můj Projekt. Když jsme pak hledali název konceptu, někdo z týmu najednou řekl: ‚A Andreo, jak se jmenuje ta složka, kde máš všechno uložené?‘ A bylo to.“

Andrea Vedralová
autorka vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt

Na čem stavíme

Integrovaně
tématická výuka

Výuku prvouky, matematiky a českého jazyka převážně integrujeme do promyšlených tematických celků v rámci předmětu Náš svět. To umožňuje ponoření se do tématu a jeho hlubší pochopení a vnímání v souvislostech.

Výuka
v projektech

Od první třídy si děti osvojují základy projektového řízení. Projekty jim nabízejí příležitost měnit svět kolem sebe. Výuka v projektech obsahuje velkou míru svobody, ale také odpovědnosti. Rozvíjí přirozenou spolupráci i vrstevnické učení.

Učíme
venku

Minimálně jeden den v týdnu probíhá inspirativní výuka mimo školu. Využíváme jedinečnosti a zvláštností lokality, ve které škola působí. Program se vždy váže k tématům aktuální výuky.

Sebehodnocení
a plánování

Děti dostávají slovní hodnocení, odmala se učí i sebehodnocení a vrstevnické hodnocení. Hodnotíme kriteriálně, tj na základě předem stanovených kritérií. Důkazy o tom, co se naučili, i za co jsou hodnoceni, si žáci sbírají do svých portfolií. Rozvoj v kompetencích si zaznamenávají do map učebního pokroku. Učitelé dělají roční i měsíční plány. Ty jsou veřejně dostupné dětem i rodičům.

Můj den

Od třetí třídy si děti jeden den v týdnu plánují a řídí výuku samy, a to s ohledem na osobní rozvoj. K dispozici mají jako podporu osobní mapu klíčových kompetencí. Můj den je příležitost zlepšovat sebe sama. Úlohou učitele je děti inspirovat a doprovázet.

Rozvoj klíčových
kompetencí

Cíleně a pravidelně pracujeme na rozvoji tzv. klíčových kompetencí žáků. Ti mají k dispozici své mapy učebního pokroku/profesního rozvoje a v nich mohou zaznamenávat, jaké měkké dovednosti si při jaké části výuky osvojili.

Škola jako fungující systém

Podporujeme školy, které pracují s naším konceptem, aby pracovaly systematicky a promyšleně na všech úrovních své činnosti (od řízení školy, vzdělávání učitelů a práce s nimi po propagaci a komunikaci s rodiči i veřejností,…). Kvalitu popisuje Mapa kvality školy, celý systém chodu školy na základě poskytnutých nástrojů nastavuje vedení školy. Systém by měl být jasný, srozumitelný a navenek transparentní. Školy pravidelně zveřejňují zprávy z výuky, měsíční i roční plány. Učitelé i vedení mají prostor pro pravidelnou podporu i vlastní vzdělávání.

Děti přebírající odpovědnost

Děti jsou osobnosti, které tvoří svůj život a nesou odpovědnost za vlastní učení. Jak je v tom podporujeme?

  • Dáváme jim do rukou vhodné nástroje a učíme je s nimi pracovat
  • Pomáháme jim v hledání i rozvíjení jejich silných stránek a talentů
  • Systematicky je podporujeme v objevování světa i sebe
  • Povzbuzujeme je při hledání víry ve vlastní schopnosti
  • Inspirujeme je k aktivním přístupu k životu
  • Vedeme je k tomu, aby neztratily kontakt se sebou samými a přitom cítily odpovědnost za svět

Učitelé jako inspirativní osobnosti

Vyhledáváme především inspirativní osobnosti, které si zachovaly radost ze zkoumání světa a jsou proto autentičtí. Jejich nadšení pro život a poznávání je inspirací. Ve své práci se nechají vést společně sdílenými hodnotami a principy. Kvalitu jejich výuky posiluje pravidelná supervize a profesionální podpora celého pedagogického týmu (metodická podpora, další vzdělávání, mentoring).