Co je Škola Můj Projekt

Škola Můj Projekt je inovativní český vzdělávací koncept, v jehož rámci realizujeme pro školy ucelený systém, který umožní dětem rozvíjet zodpovědnost za sebe a za svět kolem nich.

Na čem stavíme

Integrovaně
tématická výuka

Výuku prvouky, matematiky a českého jazyka převážně integrujeme do promyšlených tematických celků v rámci předmětu Náš svět. To umožňuje ponoření se do tématu a jeho hlubší pochopení a vnímání v souvislostech.

Výuka
v projektech

Od první třídy si děti osvojují základy projektového řízení. Projekty jim nabízejí příležitost měnit svět kolem sebe. Výuka v projektech obsahuje velkou míru svobody, ale také odpovědnosti. Rozvíjí přirozenou spolupráci i vrstevnické učení.

Učíme
venku

Minimálně jeden den v týdnu probíhá inspirativní výuka mimo školu. Využíváme jedinečnosti a zvláštností lokality, ve které škola působí. Program se vždy váže k tématům aktuální výuky.

Sebehodnocení
a plánování

Děti dostávají slovní hodnocení, odmala se učí i sebehodnocení a vrstevnické hodnocení. Hodnotíme kriteriálně, tj na základě předem stanovených kritérií. Důkazy o tom, co se naučili, i za co jsou hodnoceni, si žáci sbírají do svých portfolií. Rozvoj v kompetencích si zaznamenávají do map učebního pokroku. Učitelé dělají roční i měsíční plány. Ty jsou veřejně dostupné dětem i rodičům.

Můj den

Od třetí třídy si děti jeden den v týdnu plánují a řídí výuku samy, a to s ohledem na osobní rozvoj. K dispozici mají jako podporu osobní mapu klíčových kompetencí. Můj den je příležitost zlepšovat sebe sama. Úlohou učitele je děti inspirovat a doprovázet.

Rozvoj klíčových
kompetencí

Cíleně a pravidelně pracujeme na rozvoji tzv. klíčových kompetencí žáků. Ti mají k dispozici své mapy učebního pokroku/profesního rozvoje a v nich mohou zaznamenávat, jaké měkké dovednosti si při jaké části výuky osvojili.

Škola jako fungující systém

Podporujeme školy, které pracují s naším konceptem, aby pracovaly systematicky a promyšleně na všech úrovních své činnosti (od řízení školy, vzdělávání učitelů a práce s nimi po propagaci a komunikaci s rodiči i veřejností,…). Kvalitu popisuje Mapa kvality školy, celý systém chodu školy na základě poskytnutých nástrojů nastavuje vedení školy. Systém by měl být jasný, srozumitelný a navenek transparentní. Školy pravidelně zveřejňují zprávy z výuky, měsíční i roční plány. Učitelé i vedení mají prostor pro pravidelnou podporu i vlastní vzdělávání.

Děti přebírající odpovědnost

Děti jsou osobnosti, které tvoří svůj život a nesou odpovědnost za vlastní učení. Jak je v tom podporujeme?

  • Dáváme jim do rukou vhodné nástroje a učíme je s nimi pracovat
  • Pomáháme jim v hledání i rozvíjení jejich silných stránek a talentů
  • Systematicky je podporujeme v objevování světa i sebe
  • Povzbuzujeme je při hledání víry ve vlastní schopnosti
  • Inspirujeme je k aktivním přístupu k životu
  • Vedeme je k tomu, aby neztratily kontakt se sebou samými a přitom cítily odpovědnost za svět

Učitelé jako inspirativní osobnosti

Vyhledáváme především inspirativní osobnosti, které si zachovaly radost ze zkoumání světa a jsou proto autentičtí. Jejich nadšení pro život a poznávání je inspirací. Ve své práci se nechají vést společně sdílenými hodnotami a principy. Kvalitu jejich výuky posiluje pravidelná supervize a profesionální podpora celého pedagogického týmu (metodická podpora, další vzdělávání, mentoring).