Na čem stavíme

Integrovaně
tématická výuka

Výuku prvouky, matematiky a českého jazyka převážně integrujeme do promyšlených tematických celků v rámci předmětu Náš svět. To umožňuje ponoření se do tématu a jeho hlubší pochopení a vnímání v souvislostech.

Výuka
v projektech

Od první třídy si děti osvojují základy projektového řízení. Projekty jim nabízejí příležitost měnit svět kolem sebe. Výuka v projektech obsahuje velkou míru svobody, ale také odpovědnosti. Rozvíjí přirozenou spolupráci i vrstevnické učení.

Učíme
venku

Minimálně jeden den v týdnu probíhá inspirativní výuka mimo školu. Využíváme jedinečnosti a zvláštností lokality, ve které škola působí. Program se vždy váže k tématům aktuální výuky.

Sebehodnocení
a plánování

Děti dostávají slovní hodnocení, odmala se učí i sebehodnocení a vrstevnické hodnocení. Hodnotíme kriteriálně, tj na základě předem stanovených kritérií. Důkazy o tom, co se naučili, i za co jsou hodnoceni, si žáci sbírají do svých portfolií. Rozvoj v kompetencích si zaznamenávají do map učebního pokroku. Učitelé dělají roční i měsíční plány. Ty jsou veřejně dostupné dětem i rodičům.

Můj den

Od třetí třídy si děti jeden den v týdnu plánují a řídí výuku samy, a to s ohledem na osobní rozvoj. K dispozici mají jako podporu osobní mapu klíčových kompetencí. Můj den je příležitost zlepšovat sebe sama. Úlohou učitele je děti inspirovat a doprovázet.

Rozvoj klíčových
kompetencí

Cíleně a pravidelně pracujeme na rozvoji tzv. klíčových kompetencí žáků. Ti mají k dispozici své mapy učebního pokroku/profesního rozvoje a v nich mohou zaznamenávat, jaké měkké dovednosti si při jaké části výuky osvojili.

Jak vypadá výuka podle našeho konceptu

„Nevíme, jak bude svět za 30 let vypadat a co vlastně mají děti umět. Budou však potřebovat především tři věci – rozumět si, cítit zodpovědnost za svět, ve kterém žijí, a umět zacházet samy se sebou. Proto věnujeme hodně času rozvoji klíčových kompetencí, tomu, aby se děti poznaly a uměly vyjádřit své potřeby,nastavovat si hranice, riskovat a plánovat si, jak k tomu všemu dojdou.“

– Andrea Vedralová, autorka konceptu Škola Můj Projekt –

Řekli o Škole Můj Projekt

Na konceptu Škola Můj Projekt mě zaujalo, že žáci pracují od počátku školní docházky několikrát týdně ve vlastních projektových blocích. Témata projektů si sami vybírají s ohledem na to, jak výsledek projektu může ovlivnit nejbližší svět kolem nich. Vždy se ptají po přínosech jejich práce. Zlepšuji-li sebe, zlepšuji svět kolem sebe. Zaujala mě i plánovací fáze projektové výuky žáků.

Bohuslav Hora, pedagog ZŠ Chraštice, lektor využívání IT technologií ve výuce

Váš seminář o využití reflexe ve výuce byl velmi intenzivní, nabitý obsahem a i ve ztížených podmínkách naprosto profesionální. Myslím, že jsme všichni pochopili, že téma si rozhodně zaslouží delší časovou dotaci na mnoha úrovních.

Magdalena Benešová, vedoucí vzdělávacích projektů Post Bellum, o.p.s.

Koncept Škola Můj Projekt je originálním průnikem přístupů využívaných tradičními alternativními směry a nejnovějších poznatků o charakteru učení se a vyučování. Od prvního ročníku u žáků podporuje rozvoj specializovaných metakognitivních dovedností, zároveň jim ale umožňuje zůstat dětmi a užívat si radost z dobře vykonané práce a vzájemného společenství.

Mgr. Jaroslava Simonová, Ph.D.
vyučující kurzu Alternativní pedagogika na PedF UK

Koncept Škola Můj Projekt je podle mě nejlepší způsob vzdělávání u nás. Byl vytvořený odborným týmem, je komplexní a vysoce funkční. Věřím, že výuka podle tohoto konceptu bude děti bavit a budou zároveň dosahovat dobrých výsledků.

Barbora Rajchlová
ředitelka a zakladatelka Školy Osmička v Roudnici nad Labem

Škola Můj Projekt přinesla naší škole nové poznatky a zkušeností od odborníků z jiných škol. Díky nim jsme si rozšířili pohled na moderní trendy a formy výuky a fungování školy. Rozvoj kompetencí žáků, profesní rozvoj a projektové vyučování jsou byl velkým přínosem do další pedagogické praxe.

Václav Barták
ředitel ZŠ a MŠ Oty Pavla Buštěhrad

Vaše školení bylo velice přínosné. Pomohlo obci potvrdit její nastavení, směřování, vedlo k tvořivé diskusi v rámci rodičovského setkání – pojmenování věcí i k následné práci s výukovým modelem školy, podrobnějšímu propracování, stanovení si mezer a práce na nich.

Klára Literová
ředitelka Křesťanské základní školy Karmel

Pomáháme školám ke kvalitě.
Využijte naši podporu.

Na základě vlastní dlouholeté zkušenosti s inovativní výukou, práce se širokým spektrem dětí a učitelů jsme vytvořili vzdělávací koncept Škola Můj Projekt. Je odpovědí na požadavek stále více rodičů po smysluplném vzdělávání jejich dětí. Můžete tak dnes i ve vaší škole využít celý koncept nebo jeho jednotlivé nástroje s návaznou podporou pedagogů k tomu, aby Vaše škola nabízela dětem ještě kvalitnější a podnětnější prostředí pro jejich rozvoj.

KRoK — Karty pro rozvoj klíčových kompetencí

Objednejte si karty do výuky a udělejte s námi další krok na cestě v rozvoji klíčových kompetencí!

30 herních karet, 10 infokaret a 8 karet. Zahrajte si!

Moje projektové Desky

Doprovázejte děti ve škole i doma jejich samostatnými projekty za pomoci našich desek.

Desky ve třech verzích – STANDARD, PREMIUM, PREMIUM+, v různém zpracování a s různou šíří podpory.

MUPy online

Vyzkoušejte unikátní online prostředí pro osobnostní rozvoj žáků. Dokonce roku 2021 je přístup do oblasti kompetence k učení zdarma.

DSCF0331rweb