Vzdělávací společnost Škola Můj Projekt vzhledem k pokračující náročné situaci prodlužuje svou bezplatnou podporu školám. Zájemci mohou v moderním prostředí MUPy online využívat oblast věnovanou rozvoji vlastního učení až do konce školního roku.

Přetrvávající pandemie koronaviru negativně dopadá na učitele, žáky i rodiče. Řada tříd i celých škol končí opakovaně v karanténě, učitelé se musí věnovat žákům, kteří chodí do školy i těm, kteří zůstávají doma. Mimo často zmiňovaných dopadů na duševní zdraví dětí ukazují aktuální výzkumy i na to že u dětí oslabuje i jejich dovednost a motivace učit se.

„V těchto náročných chvílích proto chceme pokračovat v podpoře škol, pedagogů i žáků. Máme za to, že naše online prostředí, mapy učebního pokroku i připravené aktivity a metodiky v něm mohou být učitelům nápomocné k tomu, aby se kromě dohánění zameškaného učiva zaměřili s žáky i na samotnou dovednost učit se,“ vysvětluje Andrea Vedralová, lektorka a mentorka společnosti Škola Můj Projekt a autorka Map učebního pokroku klíčových kompetencí, se kterými žáci v prostředí pracují. Žáci se tak se svými učiteli mohou zaměřit na to, co už o svém učení vědí, co jim v něm funguje a co ne, i na to, v jakém prostředí se jim učí lépe a v jakém hůře. Mohou také mnohem vědoměji pracovat se svou motivací i překážkami v učení.

„Posílení těchto dovedností a lepší poznání sebe sama může být pro žáky v současnosti velmi hodnotné. Může jim v důsledku výrazně napomoci k efektivnějšímu učení i dohnání zameškané látky. Některé aktivity mohou dělat učitelé a žáci společně, některé využijí sami žáci na základě popsaného zadání,“ dodává Vedralová.

Žáci si přímo v online prostředí mohou zaznamenávat, jaké části dané dovednosti si již osvojili. Plánují si přitom další kroky k rozvoji vybrané dovednosti, učitel jim k tomu poskytuje jen nezbytně nutnou podporu. V samotném prostředí učitelé najdou řadu podpůrných materiálů a videí. Se společností Škola Můj Projekt si také mohou sjednat další potřebnou podporu – například v podobě online supervizí – nebo se domluvit na vzájemné výměně zkušeností s kolegy z jiných škol, které již s MUPy online pracují.

MUPy online jsou unikátním online prostředím, které umožní žákům i učitelům dlouhodobou společnou práci na sledování a dalším rozvíjení tzv. měkkých dovedností (soft skills). Ty jsou ve školní terminologii označovaných jako klíčové kompetence. V současnosti je v prostředí MUPy online registrováno více než 450 pedagogů z téměř tří stovek škol z celé republiky.

Více informací o akci Škola Můj Projekt pomáhá školám
Více o MUPech online

Více informací:

Andrea Vedralová, Škola Můj Projekt
tel.: 606 772 409
mail: andrea.vedralova@skolamujprojekt.cz