Strategie 2030+: S řadou navržených cílů již máme dlouhodobou zkušenost

Máme dlouhodobou zkušenost s řadou témat, která se objevují mezi cíli připravované Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Pokud máte zájem, pomůžeme Vám s jejich rozvojem ve Vaší škole.

Se zájmem sledujeme postupné představování návrhu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Podrobně jsme si pročetli celý text navrhované strategie a našli v něm řadu průsečíků mezi vybranými cíli a naší koncepcí.

S řadou z těchto oblastí máme dlouhodobou zkušenost. Ve školách, se kterými delší dobu spolupracujeme, jsou úspěšně rozvíjeny již dnes. Můžeme tak potvrdit, že řada z níže uvedených cílů, které se ve Strategii 2030+ objevují, je reálná.

Pokud byste se tedy ve Vaší škole chtěli společně s námi podrobněji zaměřit na některou z oblastí navrhovaných Strategií 2030+, kontaktujte nás na emailové adrese skolamujprojekt@skolamujprojekt.cz a domluvíme se na obsahu a podmínkách případné spolupráce.

Zde si můžete podrobněji přečíst o tom, o jaké cíle jde a jak se projevují ve školách pracujících s konceptem Škola Můj Projekt nebo jeho nástroji (tučně jsou uvedené vybrané cíle Strategie, pod nimi v odrážkách to, jakým způsobem s nimi pracujeme):

Kompetenční zaměření vzdělávání – K občanské, sociální, osobní – uzlové body pro  3., 5., 7. a 9. ročník

 • Máme rozpracované všechny klíčové kompetence do oblastí, dílčích kompetencí a uzlových bodů pro 3., 5., 7., 9. ročník. Toto rozpracování mají školy k dispozici v podobě Map učebního pokroku klíčových kompetencí.
 • Připravili jsme Tematický den Umím se učit zaměřený na kompetenci k učení. Na něj může navázat další práce s touto kompetencí ve škole a její dlouhodobější rozvoj (např. prostřednictvím Mapy učebního pokroku KK).
 • Jako konkrétní pomůcku do výuky jsme vytvořili Karty Krok – Karty pro rozvoj klíčových kompetencí, které se věnují rozvoji osobní a sociální klíčové kompetence.
 • V současnosti připravujeme deskovou hru pro rozvoj občanské kompetence.

Sledování pokroku žáka – autonomie žáka při plánování, realizaci i vyhodnocování vlastního učení; zvědomování jeho učení ve fázi reflexe; formativní hodnocení

 • Pro oblast klíčových kompetencí mají školy, se kterými spolupracujeme, k dispozici Mapy učebního pokroku KK, které umožňují sledování pokroku žáků v jednotlivých kompetencích. Od příštího školního roku budou využitelné i v online prostředí které bude obsahovat i knihovnu aktivit i pro samostatnou práci žáků.
 • Školy, které pracují s konceptem Škola Můj Projekt, mají kritéria pro výstupy jako součást měsíčních plánů.
 • V rámci supervizí a mentoringu, se s učiteli pravidelně věnujeme i oblastem formativního průběžného hodnocení orientovaného na pokrok žáka, měsíčnímu slovnímu hodnocení, sebehodnocení i vrstevnickému hodnocení.

Učení v souvislostech

 • Dlouhodobě pracujeme s integrovanou tematickou výukou hlavních vzdělávacích oblastí od 1. do 9. ročníku.
 • Jedním z nástrojů, které využívají školy samostatně nebo jako součást rozsáhlejší spolupráce, je metodika Výuky v projektech. Žáci si během ní v rozsahu až 6 hodin týdně mohou již od 1. ročníku sami plánovat cíle a výstupy svých projektů. Učitel jim pomáhá rozvíjet se v kompetenci řízení projektu a zvědomování učebního pokroku, případně je k dispozici jako odborný konzultant. Žáci i učitelé přitom pracují i s Mapou učebního pokroku Výuky v projektech.

Participace žáků na vlastním učení i životě školy, větší míra autonomie žáků

 • Žáci škol, se kterými spolupracujeme, jsou v 1. a 2. ročníku systematicky vedeni k přebírání zodpovědnosti za vlastní učení v oblasti znalostí, dovedností i kompetencí. Od 3. ročníku mají až polovinu týdne prostor pro učení, které si zcela samostatně organizují (Můj den, učební plány, vlastní projekty).
 • Partnerský přístup a spolupráce s učiteli i žáky jiných ročníků je pro nás při podpoře škol základním předpokladem efektivního učení i dobrého klimatu školy.
 • Pravidelné zapojování žáků do výuky a toho, co se v ní bude odehrávat, umožňuje i zmíněná Výuka v projektech.

Individualizace v heterogenním prostředí

 • Žáci mají v týdenním rozvrhu prostor pro individuální rozvíjení svých silných stránek i individuální podpůrné programy (celkem až 10 hodin týdně: Můj den, Výuka v projektech).
 • Ve školách, které pracují s konceptem Škola Můj Projekt nebo jeho částmi, v mnoha případech záměrně vytváříme heterogenní učební skupiny.
 • Individuální cíle žáka jsou součástí měsíčních plánů, včetně jejich vyhodnocování.

Kompetenční model učitele

 • Připravili jsme Mapu profesního rozvoje učitele s rozpracovanými kompetencemi na desetistupňové škále s popsanými indikátory. Školy ji využívají jako jednotný nástroj pro učitele, mentory i vedení školy.
 • Podporujeme učitele s dobrou praxí v tom, aby se z nich stávali interní mentoři pro školu, případně působili jako mentoři na jiných školách. Učitelé s dobrou praxí jsou zároveň součástí našeho mentorského týmu.
 • Spolupracujeme s učiteli s dobrou praxí a využíváme jejich zkušenosti a nápady při tvorbě nových metodických materiálů.

Proměna školy v učící se organizaci, podpora vedení, učitelů, ostatních pedagogických pracovníků

 • Pro školy, které projeví zájem, zpracováváme Mapu kvality školy a podrobnou pravidelnou rozsáhlou Analýzu kvality školy. Analýza dá škole důkladnou a konkrétní zpětnou vazbu o stavu školy i s praktickým popisem doporučení pro zlepšení ve dvanácti stěžejních oblastech. Věnuje se výchovně vzdělávacímu procesu, řízení školy i rozvoji pedagogických pracovníků. V analýze se promítají vize školy i jednotlivých učitelů nebo skupin, doporučení z ní jsou velmi konkrétní a lze díky ní v průběhu času sledovat posun a proměnu školy.
 • Spolupracujícím školám nabízíme individuální mentoring, týmové supervize pedagogů i koučink vedení jako podporu školy při zavádění inovativních postupů i na cestě k vyšší kvalitě.
 • Během roku pořádáme akreditované vzdělávací akce k tématům, která jsou klíčová při proměně školy na cestě k inovaci (např. Učitel v inovativní škole, Rozvoj KK s Mapami učebního pokroku, Reflexe ve výuce, Efektivní komunikace (nejen) ve škole,…)
 • Vytváříme nové metodické materiály pro inovativní postupy a materiály přímo do výuky.

Propojování škol a podpora vzájemného sdílení

 • Pedagogové ze škol pracujících s konceptem Škola Můj Projekt nebo jeho nástroji se mohou každoročně účastnit Letní školy ŠMP.
 • Podporujeme metodickou spolupráci mezi školami a sdílení příkladů dobré praxe.
 • Během školního roku zprostředkováváme vzájemné návštěvy pedagogů nebo vedení škol a náslechy ve školách.

Metodická podpora zřizovatelům

Některé z našich nástrojů a služeb jsou určeny i pro zřizovatelé škol. Jde například o:

 
V případě zájmu o využití jakéhokoliv z uvedených nástrojů nebo forem podpory nás kontaktujte prostřednictvím emailové adresy skolamujprojekt@skolamujprojekt.cz nebo prostřednictvím kontaktního formuláře u daného nástroje na našich webových stránkách.