Autoři inovativní vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt nabízí školám bezplatnou podporu pro období návratu dětí do škol. Žáci s učiteli mohou reflektovat, co žáci zjistili o svém učení během distanční výuky a jak budou získané informace o sobě samých moci využít při svém dalším vzdělávání.

TISKOVÁ ZPRÁVA

V rámci dnes zahájené akce „Škola Můj Projekt pomáhá školám“ zpřístupnili autoři koncepce nový interaktivní nástroj MUPy online (MUP = Mapy učebního pokroku). Až do konce roku 2021 jsou v něm všem školám, které o to projeví zájem, zdarma k dispozici všechny aktivity a materiály týkající se rozvoje kompetence k učení.

“V posledních dvou letech jsme vyvíjeli online podobu Map učebního pokroku klíčových kompetencí, se kterými na školách dlouhodobě pracujeme. Nyní chceme pomoci žákům i učitelům při návratu do škol. Zpřístupníme proto oblast týkající se kompetence k učení do konce kalendářního roku všem školám zdarma. Žáci si v ní mimo jiné mohou prostřednictvím takzvaných „návratových aktivit“ podrobně zreflektovat, co během výuky na dálku zjistili o sobě a svém učení a co si z toho mohou odnést do dalšího vzdělávání,“ vysvětluje Andrea Vedralová, autorka koncepce Škola Můj Projekt.

V aktivitách, které mohou učitelé zařadit do výuky, žáci například reflektují, co pro ně bylo při distanční výuce náročné a co jim naopak fungovalo. „Mohou tak o svém učení zjistit spoustu důležitých poznatků – jaký učební styl u nich převažuje, jaké prostředí jim pro učení vyhovuje nebo jak mohou se těmito zjištěními ve škole pracovat, aby jejich učení bylo co nejefektivnější,“ dodává Vedralová. V řadě západních vzdělávacích systémů je zaměření na samotný proces učení žáků, co je v něm podporuje a co brzdí, významnou součástí celého vzdělávání a učitelé se mu při práci s žáky důkladně věnují. V českém prostředí zatím na proces vlastního učení takový důraz mnohdy kladen není.

Nástroj MUPy online může sloužit učitelům a žákům jako podpora při prezenční výuce ve škole, je zároveň využitelný i pro distanční výuku. Součástí nástroje jsou i metodická videa představující učitelům práci s online prostředím i samotnou klíčovou kompetencí. Celý systém umí sledovat, jakou cestou žák ve své vlastní mapě postupuje, a jak tedy rozvíjí danou dovednost. Prostředí ukazuje, jaké aktivity žáci právě plní, učitelé a žáci nad nimi mohou v systému komunikovat, učitel zde může žákům poskytovat zpětnou vazbu a žáci se zároveň mohou sebehodnotit. Systém umožňuje také sdílení přehledů a pravidelných zpráv o učení žáků s jejich rodiči. Autoři koncepce zároveň nabízí učitelům možnost účastnit se pravidelných online setkání pro podporu uživatelů prostředí. Na nich budou moci s metodiky Školy Můj Projekt řešit situace, se kterými se při práci s žáky setkali, podělit se o své zkušenosti a sdílet příklady dobré praxe.

Co jsou Mapy učebního pokroku (MUP)?

Mapy učebního pokroku jsou nástroj, ve kterém si žáci mohou zaznamenávat, jaké konkrétní dovednosti si již osvojili v oblastech, jako jsou například motivace, práce s informacemi, organizace a plánování vlastního učení. Mapy pokrývají i další klíčové kompetence, nejen dovednost učit se. Umožňují práci učitelů ve výuce všech vzdělávacích předmětů i samostatnou práci žáků, kteří si plánují svůj další rozvoj a sami si určují aktivity a kroky, které jim pomohou si dané kompetence lépe osvojit. Učitel jim k tomu poskytuje jen nezbytně nutnou podporu.

Co je Škola Můj Projekt?

Škola Můj Projekt je inovativní český vzdělávací koncept. Nabízí školám ucelený systém, který umožní dětem rozvíjet zodpovědnost za sebe a za svět kolem nich. Staví například na integrovaně tematické výuce, na samostatných projektech dětí, na sebehodnocení a plánování a na systematickém rozvoji klíčových kompetencí dětí.

Více na www.skolamujprojekt.cz

Kontakt:

Andrea Vedralová
tel.: 606 772 409
email: andrea.vedralova@skolamujprojekt.cz

Václav Zeman
tel.: 730 541 306
email: vaclav.zeman@skolamujprojekt.cz

Mediálním partnerem akce „Škola Můj Projek pomáhá školám“ je redakce časopisu Řízení školy.

Nástroj MUPy online vznikl díky podpoře Nadace BLÍŽKSOBĚ.