Řízení školy: Mapy učebního pokroku – jasný a přehledný průvodce klíčovými kompetencemi

Václav Zeman, School My Project

V šesti mapách získáte jedinečného průvodce pro oblast dovedností důležitých pro život. Právě ty budou mít podle všeho v nejbližší době v českém školství stále větší význam.

Sedíme v jedné ze tříd vsetínské základní školy. Lektorka a skupina učitelů se sklání nad sítí vzájemně propojených bodů připomínajících pavučinu nebo rozsáhlý diagram. Na jednom z vláken ukazuje lektorka cestu, kterou si žáci prošli při dnešním Tematickém dnu nazvaném Umím se učit. „Na stanovištích zaměřených na učební styl se rozvíjeli v těchto částech tohoto vlákna ke kompetenci k učení,“ vysvětluje. Stejně tak by s těmito diagramy pracovali žáci, pokud by se škola rozhodla s nimi po absolvování tematického dne pracovat dlouhodoběji.

Tyto diagramy se jmenují Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí. Vypracovala je skupina pedagogických odborníků při tvorbě vzdělávacího konceptu Škola Můj Projekt. „Celý koncept se skládá z řady dalších nástrojů a společně s návaznou podporou dává dohromady komplexní celek využitelný ve školách. Umožňujeme však  využívat i jeho jednotlivé části, jako jsou třeba právě Mapy učebního pokroku pro školy, které se chtějí podrobněji a systematicky věnovat rozvoji klíčových kompetencí,“ vysvětluje Andrea Vedralová, autorka konceptu Škola Můj Projekt a koordinátorka tvorby těchto map.

Oblast klíčových kompetencí a jejich rozvoje bude jednou z klíčových oblastí pro celé české školství, jak ukazují první navrhované cíle vznikající Strategie 2030+. Pro tuto oblast však v českém vzdělávacím systému stále schází dostatek konkrétních a návodných materiálů. Takových, které by učitelům konkrétně ukázaly, co všechno se může skrývat pod jednotlivými kompetencemi a jak je možné si jejich rozvoj rozložit do jednotlivých ročníků. Uzlové body pro jednotlivé ročníky u každé kompetence dávají učitelům, rodičům i žákům přehled o tom, kde se v jaké kompetenci studenti nachází a co by mohli udělat pro to, aby se v ní posunuli dál. Autoři při jejich tvorbě zohlednili i psychický vývoj osobnosti žáků a čerpali z řady zdrojů a kompetenčních modelů v různých zemích z celého světa.

Školám je tak nyní k dispozici šest map úzce navazujících na šest klíčových kompetencí uvedených v Rámcových vzdělávacích programech (RVP). Konkrétně jde o tyto kompetence:

  •  kompetence k učení
  • intrapersonální kompetence
  • interpersonální kompetence
  • kompetence k řešení problémů
  • občanské kompetence
  • pracovní kompetence


Mapy učebního pokroku klíčových kompetencí Vaší škole přinesou:

  • přehled o silných a slabých stránkách žáků
  • přehledný ukazatel o pokroku žáků pro ně samotné, Vás i rodiče
  • velmi podrobný rozklad toho, co mohou obsahovat jednotlivé klíčové kompetence
  • možný zdroj podkladů a formulací využitelný při tvorbě slovního i jiného hodnocení

Jak zavést mapy do Vaší školy?

Společnost School my Project umožňuje školám pracovat s jednou nebo více mapami. Jak s mapami i s rozvojem kompetencí pracovat, se dozvíte v praktickém workshopu. Součástí zaškolení je i následná podpora ze strany autorů konceptu, kteří poté přijedou k Vám do školy a budou sledovat práci pedagoga s mapami přímo ve výuce. Budou nadále k dispozici i pro řešení jakýchkoliv problémů a nejasností. Pro zavedení map do Vaší školy je možné využít jeden ze šesti aktuálně nabízených cenových balíčků. Každá škola se ale může domluvit i na individuálních podmínkách zohledňujících velikost školy a počet žáků, kteří s mapami budou pracovat.

K mapám jsou k dispozici i první doprovodné výukové materiály. Během léta vznikla sada karet do výuky navazující na jednotlivé kompetence. Ty můžete využít pro evokační část výuky, přímo během ní i pro fázi reflexe. Autoři konceptu také dokončují deskovou hru Světové město. Ta vede k rozvoji občanské kompetence. Žáci se v ní na několik hodin, dnů či týdnů stanou zástupci vedení města a napomohou mu k tomu, aby se stalo jedním ze Světových měst. Do budoucna budou k mapám vznikat i další podobné materiály.

„Laická i odborná veřejnost dnes často volá po přípravě dětí na skutečný život, po jejich osobnostním rozvoji, po přijetí odpovědnosti za sebe a své vzdělávání. Na rozdíl od konkrétního zapamatování znalostí je v tomto případě nutná systematická a dlouhodobá práce. Právě k ní mohou, myslím, tyto mapy velmi dobře posloužit,” dodává závěrem Andrea Vedralová.


Vyzkoušejte Tematický den o kompetenci k učení

Chcete se nejprve jen seznámit s tím, jak společnost School My Project pracuje s klíčovými kompetencemi? Vyzkoušejte tematický den o jedné z kompetencí, která je podle nás opravdu klíčová. Při celodenním programu Vaši žáci zjistí, jaký typ paměti mají, jak jejich učení ovlivňuje okolní prostředí či jaký je jejich učební styl. Program rozvíjí klíčovou kompetenci k učení, díky které žáci v učení uvidí smysl a navíc je bude bavit. Pedagogům prakticky ukážeme, jak systematicky pracovat s klíčovými kompetencemi v jedné či více třídách. Přečtěte si více o tom, jak vypadal takový tematický den na jedné škole ve Vsetíně.

Pokud byste měli zájem o uspořádání takového dne ve Vaší škole, kontaktujte nás na emailu skolamujprojekt@skolamujprojekt.cz.

Článek byl publikován v říjnovém vydání časopisu Řízení školy (10/2019).