Markéta Adamcová

Žáci dnes mají větší odpovědnost za své vzdělávání

Se zástupkyní ředitele na Gymnáziu, základní a mateřské škole Mánesova v Sokolově Markétou Adamcovou  o osobnostním rozvoji žáků při výuce na dálku i o tom, co škole ze současné výuky přenese do té po znovuotevření škol.

Jak v tuto chvíli probíhá výuka ve vaší škole?

V první řadě musím říci, že než jsme se propracovali k současné podobě distanční výuky, strávili jsme řadu bezesných nocí. Nikdo z nás nebyl na takovouto situaci připraven. Pro dokreslení: dosud například čekáme na vyhlášku ministerstva školství, která nastaví podmínky fungování distanční výuky. Je třeba připomenout, že k uzavření škol rozhodnutí vlády došlo už před více než měsícem. Museli jsme si proto poradit sami, například nejen ve způsobu, jak vůbec k distanční výuce přistoupit, jak ji hodnotit, jak zachovat rozsah učiva, ale i jaké komunikační nástroje použít. Záhy jsme ustoupili od rozesílání úkolů mailem, což bylo značně nepřehledné. A nyní pracujeme v Google Classroom a profilové předměty navíc vyučujeme online podle rozvrhu. Pro komunikaci jsme po konzultaci s naším IT jako nejvhodnější nástroj vybrali Skype. Zároveň jsme zahájili práci na spuštění G suite. Velkou výzvou ale pro nás bylo i zachování rovného přístupu ke vzdělání. Žákům jsme nabídli zapůjčení tabletů, ale krátcí jsme na nedostatečné pokrytí některých odlehlejších míst kraje datovou sítí. Proto zadáváme úkoly i v tištěné podobě a materiály jsou k vyzvednutí přímo ve škole.

Co se Vám v současné situaci ve škole i při výuce nejvíce osvědčilo? O co byste se rádi podělili s ostatními učiteli či rodiči?

Osvědčily se nám každotýdenní porady se všemi pedagogickými pracovníky, kde si sdílíme zkušenosti s výukou a radíme se, jak dále postupovat. Osvědčila se i zpětná vazba, kterou jsme si vyžádali od dětí, rodičů i učitelů, a to formou on-line dotazníku. Je důležité být s dětmi i jejich rodiči neustále v kontaktu, abychom mohli správně nastavit rozsah i formu výuky. Zvlášť nám záleží na tom, aby žáci při řešení úkolů pracovali samostatně a nezatěžovali jsme tak distanční výukou rodiče.

Co byste naopak nyní nejvíce potřebovali, co Vám schází?

Chybí nám například jasné stanovisko ministerstva školství ke kritériím hodnocení distanční výuky.

Dá se při výuce na dálku nebo výuce online systematicky věnovat i osobnostnímu rozvoji žáků či rozvoji klíčových kompetencí – tak jak se těmto oblastem ve Vašich školách věnujete při běžné výuce? Jak s těmito oblastmi pracujete nyní na dálku?

Motivujeme děti, aby i  v této době dělaly vlastní projekty a podporujeme je, aby pracovaly samy na sobě. Děti tak přemýšlí o tom, jak mohou pomoct lidem kolem sebe  – tím mohou například rozvíjet kompetence spolupráce či plánování… Jejich projekty jsou nyní zaměřené například na práce v domácnosti, úklid okolí domu nebo práci na zahradě. Věnují se tak i činnostem, kterým se během roku spíše vyhýbají. Klíčové kompetence se pochopitelně promítají i do úkolů zadávaných v rámci distanční výuky. Dnes se více než kdy jindy ukazuje, jak důležité je vést žáky k samostatnosti a odpovědnosti za výsledky vlastního vzdělávání a osobnostního rozvoje.

Můžete shrnout, co současná situace přinesla žákům za nové dovednosti či zkušenosti? Co přinesla Vám a Vašim učitelům? Co z nově získaných zkušeností budete chtít přenést i do běžné výuky po znovuotevření škol?

Žáci v současné době mají mnohem větší odpovědnost za své vzdělávání a ukazuje se, že s touto výzvou se popasovali až na výjimky velmi dobře. Učí se využívat běžné i specifické komunikační nástroje, jako je Google Classroom, home office, email, Skype, a podobně. Distanční výuka je ale i pro učitele velkou výzvou. Nemění se tolik samotný obsah vzdělávání – navíc mohou využívat řady nabídek pro inovativní on-line vzdělávání zdarma, ale rozhodně forma, musí se zaměřit na práci s ICT nástroji či upravit formu vzdělávání pro potřeby distanční výuky. Na vedení tato situace klade vysoké nároky, je zapotřebí rychle se adaptovat, řešit nové a nečekané problémy, koordinovat práci s třídními učiteli, učiteli, žáky i rodiči. Po návratu do školy plánujeme plně využívat G suite a zefektivnit díky tomu výuku. Online nástroje bychom chtěli využívat například pro zadávání úkolů nad rámec výuky nebo pro konzultace apod.

Jak se připravujete na blížící se zápisy do prvních tříd? Jak ve vaší škole budou probíhat?

Zápisy budou probíhat on-line. Rodiče vyplní přihlášku, svou totožnost ověří přes datovou schránku nebo elektronickým podpisem. Přihlášku mohou podat i poštou nebo v nejnutnějších případech osobně. Po obdržení přihlášky zašleme rodičům přístup k Rodičovské analýze, prostřednictvím níž zjišťujeme soulad výchovně vzdělávacích strategií rodiny a školy.

10. 4. 2020
Václav Zeman, School My Project